top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN ROUWVELD

Artikel 1. Definities

 

1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

§ opdrachtnemer: een gemeenschappelijk initiatief van Ingrid Boerma Loopbaanadvies en Resight- Rooz Steenks, in deze algemene voorwaarden gebruikt voor het aanbieden van workshops en nazorg;

§ deelnemer: degene die deelneemt aan de workshop

 

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

 

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en

overeenkomsten waarbij opdrachtnemer diensten aanbiedt of levert. Afwijkingen van

deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn

overeengekomen;

2. Niet alleen opdrachtnemer maar ook alle personen of ondernemingen die bij de

uitvoering van enige opdracht voor de opdrachtgever zijn betrokken, kunnen op deze

algemene voorwaarden een beroep doen;

3. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten

en vervolgopdrachten van de opdrachtgever;

4. Eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn

niet van toepassing, tenzij deze door opdrachtnemer uitdrukkelijk schriftelijk zijn

aanvaard.

 

Artikel 7. Geheimhouding

 

1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

2. Aan de opdracht zal door opdrachtnemer niet zonder toestemming van de opdrachtgever extern gerefereerd worden.

 

Artikel 8. Intellectuele eigendom

 

1. Voor zover auteurs-, merk-, modellen-, handelsnaam-, of andere rechten van intellectuele eigendom berusten op de door opdrachtnemer ter uitvoering van de overeenkomst geleverde diensten, is en blijft opdrachtnemer houder respectievelijk eigenaresse van deze rechten. De opdrachtgever mag de stoffelijke dragers van deze rechten uitsluitend gebruiken voor het doel waartoe deze aan de opdrachtgever verstrekt zijn, deze niet vermenigvuldigen en auteurs-, merk-, model-, handelsnaam-, en andere aanduidingen niet wijzigen of verwijderen;

2. Opdrachtnemer behoudt het recht om de bij de uitvoering van de werkzaamheden opgedane kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

 

Artikel 9. Betaling

 

1. Na aanmelding voor de workshop dient er per ommegaande € 25,00 te worden betaald. Het restant bedrag van € 162,50 dient 14 dagen voorafgaand aan de dag van de Workshop betaald te zijn.

2. In geval de workshop naar een andere datum wordt verplaatst wegens te weinig aanmeldingen of wegens ziekte van de workshopgevers, is de deelnemer vrij te beslissen de aanbetaling terug te vorderen of als aanbetaling te handhaven voor een volgende passende datum.

 

Artikel 12. Annulering deelname

 

Bij annulering binnen 4 weken voor aanvang van de workshop, zal de aanbetaling van € 25,00 worden terugbetaald.

Bij annulering binnen 1 week voor aanvang van de workshop zal alleen de aanbetaling van € 100,00 in rekening worden gebracht en het restbedrag worden terugbetaald.

 

Artikel 13. Persoonsgegevens

 

Door deelname aan de workshop wordt er om persoonsgegevens gevraagd. Deze persoonsgegevens zullen uitsluitend worden gebruikt voor de activiteiten van Ingrid Boerma Loopbaanadvies en Resight – Rooz Steenks.

bottom of page